Strona Główna

Oferta

Każda nieruchomość jest kapitałem i jej wartość rynkowa jest ściśle zależna od jakości zarządzania i na ten fakt powinno zwrócić profesjonalne zarządzanie i administrowanie nieruchomościami. Miło jest nam zaprezentować Państwu naszą ofertę w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami w oparciu o art. 18 ustawy o własności lokali zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zapewniającą utrzymanie i rozwój nieruchomości.

Zapraszamy do współpracy i skorzystania z naszej oferty, która jest skierowana do wszystkich Wspólnot Mieszkaniowych, przy czym ostateczne warunki i zakres współpracy będzie ustalane w każdym przypadku indywidualnie, w zależności od oczekiwań ze strony  danej Wspólnoty. Oferujemy również współpracę z Zarządami przy organizowaniu nowych Wspólnot Mieszkaniowych, tj. załatwiamy wszelkie sprawy związane z rejestracją Wspólnoty (REGON, NIP, założenie rachunku bankowego), przygotowujemy dokumenty na zebrania  Wspólnot. W ramach profesjonalnego i standardowego zarządzania nieruchomościami oferujemy następującą obsługę:

Obsługę administracyjną, która obejmuje :

 • zapewnienie przy udziale Zarządu Wspólnoty przejęcie protokołem zdawczo – odbiorczym obowiązku zarządcy nieruchomości od dotychczasowego zarządcy.
 • reprezentowanie Wspólnoty na zewnątrz, a w szczególności przed organami administracji państwowej i samorządowej, w stosunkach pomiędzy Właścicielami oraz w stosunkach pomiędzy nią a inwestorami obiektu. Nie ponosimy kosztów związanych ze zlecaniem prac zawodowym pełnomocnikom.
 • prowadzenie i aktualizację ewidencji lokali i ich użytkowników.
 • weryfikację stanu prawnego i faktycznego lokali i nieruchomości wspólnej
 • zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów z dostawcami mediów (woda, ciepło, energia elektryczna) oraz firmami świadczącymi stałe usługi dla Wspólnoty (wywóz śmieci, utrzymanie czystości, bieżąca konserwacja, itp.).
 • zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów ubezpieczenia nieruchomości.
 • nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości na terenie nieruchomości oraz nad wykonywaniem innych umów na rzecz Wspólnoty.
 • opracowywanie projektów uchwał i innych aktów prawnych (statut, regulaminy).
 • przygotowywanie, zwoływanie i całkowita obsługa zebrań Wspólnoty.
 • prowadzenie korespondencji z Właścicielami, w tym powiadamianie o zmianach opłat.
 • przeprowadzanie okresowych odczytów wodomierzy i ciepłomierzy indywidualnych.

Obsługę księgową, która obejmuje :

 • prowadzenie księgowości Wspólnoty przy pomocy specjalistycznego programu komputerowego.
 • naliczanie opłat z tytułu zaliczek na poczet kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej (w tym za media) oraz pożytków dla Wspólnoty.
 • rozliczanie mediów zużywanych przez Właścicieli lokali.
 • windykację należności dla Wspólnoty włącznie z przygotowywaniem na zlecenie Zarządu pozwów sądowych.
 • przygotowywanie wniosków kredytowych i występowanie o dotacje dla inwestycji i remontów prowadzonych przez Wspólnotę.
 • sporządzanie rocznych planów gospodarczych i finansowych oraz sprawozdań z ich realizacji.
 • przygotowywanie dla Zarządu Wspólnoty cyklicznych informacji o przychodach i poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości.
 • prowadzenie sprawozdawczości Wspólnoty dla urzędów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Obsługę techniczną, która obejmuje :

 • prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego.
 • zlecanie okresowych kontroli technicznych, przeglądów ogólnych nieruchomości i instalacji stanowiących jej wyposażenie.
 • zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynków.
 • zapewnienie zabezpieczenia awarii oraz usuwanie jej skutków na nieruchomości wspólnej na warunkach określonych.
 • przedstawianie Zarządowi Wspólnoty potrzeb remontowych, przewidywanych kosztów oraz ofert wykonawców robót.
 • przygotowywanie dokumentacji urzędowej inwestycji, dla których wymagane jest zgłoszenie lub uzyskanie pozwolenia na budowę.

Wszystkie oferowane powyżej usługi świadczone są w ramach ryczałtowej stawki wynagrodzenia za administrowanie, która jest zależna od zakresu usług, stanu technicznego budynku oraz innych czynników mających znaczny wpływ na koszty administracyjne.